Den filosofiske samtalen

I dette prosjektet har vi brukt filosofisk samtale som metode, en metode som har lange tradisjoner i Europa. Metoden går ut på å hente frem, identifisere, utforske og problematisere synspunkter fra deltagerne i samtalen. Samtalelederen har rollen som jordmor for deltagernes tankefødsel. I andre deler av verden finnes andre tilsvarende tradisjoner.

Alle samtaleledere som har deltatt i prosjektet er utdannede filosofer. Dette har satt sitt preg på gjennomføringen av samtalene. Inspirasjon og samtalegrep er i like stor grad hentet fra Sokrates-skikkelsen i Platons dialoger som fra nyere filosofi og pedagogikk. Enkelte av samtalene er også sterkere preget av samtaleleders tilstedeværelse og filosofiske skolering enn det som er vanlig innen filosofering med barn (FmB), slik den blir praktisert av lærere og pedagoger.

Eksempel på filosofisk samtale

Denne videoen viser et 10-minutters utdrag fra en av samtalene i prosjektet og egner seg som generell introduksjon til den filosofiske samtalen. Her vises en rekke samtalegrep (f.eks. lukkede spørsmål, undersøkelse av grunner, ta ned hender for å lytte og konsentrere seg, veksling mellom begrep og eksempler, finne kriterier), og man får derved et inntrykk av dynamikken i en typisk filosofisk samtale.